PODMIENKY

Aktualizované 1.4.2021.
Ak nesúhlasíš s podmienkami nemôžeš používať tento web ani sa registrovať.

 • Účastník prehlasuje, že si je vedomý toho, že nesie všetku zodpovednosť a riziká spojené s účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá mu vznikne, alebo ju spôsobí
 • Účastník prehlasuje, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora a tretích osôb.
 • Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou účastníkov na podujatí.
 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov zadaných pri registrácii na účel registrácie na podujatie, publikovania štartovacej a výsledkovej listiny. Údaje nie sú poskytnuté tretím stranám.
 • Účastník súhlasí že všetky fotky a video zábery zhotovené organizátorom a zaslané organizátorovi môžu byť použité pre účely ďalšej propagácie podujatia bez nároku na finančnú odmenu
 • Účastník vyjadruje súhlas so zaradením do informačného systému Newsletter, ktorý šíri zvukovo-obrazové záznamy z podujatia a informuje účastníkov o podujatí. Zoznam osobných údajov. emailová adresa.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetkých účastníkov  podujatia Cesta Hrdinov. 

Úvod

 • Podujatie: Cesta Hrdinov
 • Produkcia: ANTBASE, s.r.o., Keltská 18, 900 31 STUPAVA, IČO: 35865202 DIČ: 2021742184 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu BA I.,oddiel:Sro, vložka č.29588/B.
 • Organizátor: Hojta o.z., Cesta na Klanec 44/a, 841 03 Bratislava
 • Účastník: Osoba registrovaná na podujatie, so zaplateným, ktorá súhlasila s Podmienkami uvedenýmí na webovej stránke https://cestahrdinov.sk/podmienky

Registrácia

 • Registráciu je možné urobiť iba cez online registračný systém dostupný na cestahrdinov.sk
 • Pri registrácii musia byť poskytnuté pravdivé informácie o účastníkovi – prihlasovenej osobe
 • Pri registrácii dostane účastník na poskytnutú emailovú adresu Potvrdenie o registrácii, ktoré je povinný si uchovať v elektronickej alebo tlačovej forme
 • Účastník môže previesť registráciu na inú osobu, za podmienky že táto spĺňa všetky Podmienky účasti a súhlasí s Pravidlami preteku

Platba

 • Platbu je možné realizovať prostredníctvom webovej stránky cestahrdinov.sk, ktorá obsahuje online registračný a platobný systém
 • Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion
 • Informácie o kreditnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. 
 • Štartový balíček je doručený po splnení cieľov  podujatia
 • Až zaplatením sa registrácia na podujatie stáva platnou, a registrovaná osoba má právo dostať svoj štartový balíček
 • Zaplatením  vyjadruje účastník súhlas so všetkými podmienkami Podujatia

Plnenie poskytnuté Účastníkom za úhradu štartovného

 • Organizátor každoročne definuje rozsah plnenia, ktoré poskytne účastníkom Podujatia, ktorí uhradia štartovné.
 • Plnenie bude zverejnené na webovej stránke cestahrdinov.sk

Práva a povinnosti organizátora 

 • Organizátor má právo, kedykoľvek stanoviť limit počtu registrovaných účastníkov, z kapacitných, alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu, zmeniť cenu štartovného a upraviť termíny do kedy štartovné platí.
 • V prípade vyššej moci, alebo nedostatočného počtu prihlásených organizátor môže Podujatie zrušiť. 

Prehlásenie o zdravotnom stave a vylúčenie zodpovednosti

 • Ako účastník som si vedomý charakteru podujatia a fyzickej a psychickej záťaže, ktorú predstavuje. Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť.
 • Preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesie plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a nebudem voči organizátorom a tretím stranám uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody.
 • Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že organizátor a tretie strany nenesú zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a vecí účastníkov podujatia.
 • Som si vedomý toho, že je povinný zaistiť svoju bezpečnosť a súlad svojich aktivít s legislatívou. 
 • Účastník podujatia je povinný rešpetkovať všetky platné nariadenia v súvislosti s COVID 19
 • Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je firma Antbase s.r.o., ICO 35865202, Keltska 8, 900 31, Stupava
 • Spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Richard Voda. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese infoe@cestahrdinov.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Ako údaje zbierama a ako ich využívame.

 • Organizátor získava za účelom registrácie tieto osobné údaje účastníka: meno, priezvisko, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, kontakt v prípade núdze, poisťovňu, rok narodenia
 • Organizátor získava za účelom doručenia objednaných tovar cez e-shop tieto osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia, email, telefón
 • Organizátor získava za účelom zasielania informačných emailov  kde informujeme  o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších športových podujatiach, termínoch a podobne získava emailovú adresu
 • Organizátor získava fotografie a video dokumentáciu z podujatia a tie publikuje prostredníctvom sociálnych sietí za účelom zabezpečenia digitálnej spomienky pre účastníkov pretekov
 • Organizátor získava údaje pri využívaní našich služieb sú to údaje o interakcii s našimi službami, keď pristupujete na naše stránky, získavame údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate pri návšteve našich stránok
 • Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia Google Adwords a Facebook Pixel.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

 • Organizátor neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobám mimo týchto prípadov:
 • Organizátor pre účel doručenia zakúpeného tovaru v e-shope poskytuje meno, adresu, telefón prepravnej spoločnosti: Slovenská Pošta
 • Dáta o interakcii s našimi stránkami poskytujeme: Google.com  a hostingovej spoločnosti Websupport.sk
 • Vaš email poskytujeme službe Mailchimp.com

Prenos údajov do tretích krajín

 • Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Ako vaše údaje chránime

 • V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako dlho údaje uchovávame

 • Osobné údaje, ktoré súvisia s vašou registráciou na preeky uchovávame 1 mesiac po skončení preteku. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania zakúpeného tovaru a ak ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Právo na prenosnosť údajov

 • Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi. V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení. V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Súhlas účastníka

 • Účastník podujatia alebo kupujúci súhlasí s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Organizátora na vymedzený účel
 • Účastník súhlasí s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Newsletter organizátora,
 • Účastník súhlasí, že jeho fotografie, filmové zábery, zvukové záznamy, rozhovory a iné formy záznamu súvisiace s jeho účasťou na Podujatí sú k dispozícii pre Organizátora a ten ich môže archivovať, zdielať a verejne publikovať vo všetkýchformách a aj prostredníctvom tretích strán. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok. Súhlas je udelený na neurčité obdobie a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslanim žiadosti na info@cestahrdinov.sk
 • Poskytnutím údajov pre informačný systém Newsletter spoločnosti Antbase s. r. o. súhlasíte hlavne so zasielaním informačných emailov formou newsletteru, kde Vás informujeme  o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších podujatiach, termínoch a podobne.
 • V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť a pošlite nám ju emailom na adresu info@cestahrdinov.sk. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno a priezvisko, emailová adresa, ktorá je zaradená v uvedenom informačnom systéme
 • info@cestahrdinov.sk, tel. 0905 599 435 
 • organizátor. Hojta o.z., Cesta na Klanec 44/ a, 841 03 Bratislava
 • produkcia: Antbase s.r.o., Keltská 18, 900 31, Stupava